วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาเปตอง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบาลอรัญคัพ) กีฬาเปตอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อธงชาติและธง TO BE NUMBERONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลรวมถึงโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ให้ได้ครบตามจำนวนวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง