วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเบอร์ 7 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 80-8965 สระแก้ว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8965 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน บน 3231 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเบอร์ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง