วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
จ้างโครงการสร้างเสริมจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อสร้างเสริมจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ วปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อตราสัญลักษณ์ วปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างการจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดการแข่งขันและนันทนาการเพื่อเยาวชนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง