วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี และ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔๑,๓๘๓.๔๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างโครงการแม่ดีเด่นเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะจีน เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างทำอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อธงราวพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าอาคารเรียนอนุบาล (หลังอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)