วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9884 สระแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8166 สระแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7571 สระแก้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง