วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างทำอาหารกลางวันในวันอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในวันอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมจอฉายในวันอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำป้ายประกาศผลนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(ผกาพันธ์ บุปผา)
11  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นางสมร ปาประกอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ(นางอนงค์ จันทร์กระแจะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง