วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนทางการศึกษา(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมหลังคาห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านกิโลสอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการค้นหาตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0911 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมสายสัญญาณห้องนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง