วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๗๑๙๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง