เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สมาชิกสภาเทศบาล


นายประธาน เอื้อนุกูล
ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

 
นายสกุล เจริญศรี นายทองสา บุญถนอม
รองประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
   
นายสรศักดิ์ ศิริมัย นางสาลินี ลักษณลม้าย ร้อยตรีวชิระ ปิ่นเกตุ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
ร้อยตรีเกษียร ปัณฑิโต นายธงชัย ละมาต นางสาวธารทิพย์ ทศตระกูลธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
     
นายธวัชชัย ชินสีห์ นายศุภมงคล วงศ์โกเมศ นายสราวุธ รุ่งโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
นายกิตติราช ช่างเก็บ   นายณรงค์ วิสุทธิรัตนกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3
     
นายกิ้มล้ง ประสีพัฒน์ นายศักดิ์ชัย ไวศยะกุล นายวิบูรณ์ อินทผดุง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
     
  นายดุลย์พินิจ เสมประเสริฐ  
  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3