เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้บริหาร


นายวัชรินทร์  อรัญเจริญยิ่ง
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ
037-231805

   
 
นายกรณ์ปิยวัช ธนัชวัฒนเวธน์  
นางสาวภูมินันท์ วัฒนเวช
รองนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญประเทศ
037-231111
  รองนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญประเทศ
037-231111
 
 
 
นายพฤกษ์ จอมชีวิน
   นายเริงชัย ยันทนา
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญประเทศ
061-6646966
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญประเทศ
080-1520555 - นางสวาท พันธ์มาก
  -
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญประเทศ
081-8664530