เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ด้านบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

          ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

1. การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนิน การแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้

-  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  6,695   หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 91 ของพื้นที่

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 1,685,505   หน่วย และมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม

2. การประปา

การประปา  เทศบาลมีการประปาในเขตพื้นที่ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ ที่ให้บริการครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้

- หน่วยงานการประปาภายในอำเภออรัญประเทศ  จำนวน   1  แห่ง

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  10,299  หลังคาเรือน

น้ำประปาที่ใช้   7,700  ลบ.ม./วัน

ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย  142,000 ลูกบาศก์เมตร

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา มี 1 แห่ง

แหล่งน้ำดิบสำรองที่ใช้ผลิตน้ำประปา มี 1 แห่ง

3. โทรศัพท์

-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่   จำนวน    135    ตู้

- บริการอินเตอร์เนต                           จำนวน      10    จุด

-  จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน     จำนวน      1    ชุมสาย

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข           จำนวน        1    แห่ง

-  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  100  ของพื้นที่เทศบาล

4. ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีไปรษณีย์  จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00   16.00 น.  ในวันจันทร์ เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์  

มีท่ารถขนส่งนครชัย  จำนวน  2  แห่ง  ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน

มีท่ารถตู้เอกชน     จำนวน 5   แห่ง ให้บริการทุกชั่วโมงและทุกวัน

5.  เส้นทางคมนาคม

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  90 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันเทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้

การคมนาคม การจราจร

              เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

- ทางหลวงแผ่นดิน  

                                      - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3462 ใน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ใน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 ใน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3618 (ทางเข้าตำบลห้วยโจด ครั้งที่1) ใน

  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3618 (ทางเข้าตำบลห้วยโจด ครั้งที่ 2) ใน

  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3395 ใน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 372 (เลี่ยงเมืองอรัญประเทศ) ใน อำเภออรัญ

  ประเทศ จังหวัดสระแก้ว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ใน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3366 ใน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3446 ใน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

- สะพาน    จำนวน   7    สะพาน

                                      - สะพานคอนกรีต  จำนวน  6  แห่ง

                                      - สะพานไม้ไผ่  จำนวน  1 แห่ง

- การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย

                                      - รถโดยสารประจำทาง   สายจังหวัดสระแก้ว กรุงเทพมหานคร

                                      - รถไฟ (รฟท.) จำนวน  1  สาย  

- ถนนในความรับผิดของเทศบาล จำนวน  100 สาย

- ถนนลาดยาง  จำนวน  5  สาย  - ถนนคอนกรีต  จำนวน 93 สาย

- ถนนลูกรัง จำนวน  2 สาย