เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

1. การเกษตร  

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมาคือรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมดตามลำดับ  ดังนี้

2. การประมง  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)    

3. การปศุสัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนไม่ใช่เป็นอาชีพหลักแต่เป็นอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 

4. การบริการ

สถานประกอบการเทศพาณิชย์

   - สถานธนานุบาล จำนวน    2  แห่ง    - โรงฆ่าสัตว์        จำนวน   1  แห่ง       

สถานประกอบการด้านการบริการ

   - โรงแรม        จำนวน  22  แห่ง    - ธนาคาร             จำนวน    8  แห่ง

   - โรงภาพยนตร์    จำนวน    -   แห่ง  

5. การท่องเที่ยว

                    ในเขตเทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยว จำนวน  3 แห่ง แห่งใหญ่ที่สุดคือตลาดการค้าชายแดน (ตลาดโรงเกลือ) และยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 ให้มีความพร้อมที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ชาวอำเภออรัญประเทศและอำเภอใกล้เคียง ได้ใช้สถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ

6. อุตสาหกรรม

จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่  โรงงาน  จำนวน 7 แห่ง  โรงผลิตปลาร้า จำนวน 1 แห่ง และโรงกลึง  จำนวน 2 แห่ง                   

7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน   4   แห่ง  

- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน  1  .แห่ง

- ตลาดสด       จำนวน   2  แห่ง            

- ร้านค้าทั่วไป  จำนวน   138  แห่ง

8. แรงงาน

                    จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 59  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  95  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำ  ประชากรอายุระหว่าง  25 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ แรงงานส่วนใหญ่มาจากประชากรแฝงหรือคนต่างด้าวที่เข้ามามีบทบาทในการจ้างงานมากกว่าแรงงานคนไทย เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ต้องการค่าแรงที่สูงกว่าคนต่างด้าว จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) พบว่า รายได้ครัวเรือนที่ได้รับจากอาชีพหลัก 1 ปี โดยครัวเรือนที่ยากจน ต้องมีระดับรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท แต่หากครัวเรือนมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ถือว่าไม่เป็นครัวเรือนยากจนซึ่งในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ พบว่าปี 2557 ทุกครัวเรือนมีรายได้เกิด 30,000 บาทต่อปี กล่าวได้ว่าไม่มีครัวเรือนที่ยากจนในเขตเทศบาล แต่ในปี 2558 เทศบาลเมืออรัญญประเทศพบผู้ตกเกณฑ์โดยมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท จำนวน 1 ครัวเรือน ซึ่งอาจมีความสุ่มเสี่ยงการเกิดความยากจนในอนาคต

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) มีพื้นที่เกษตรกรรม   จำนวน 1,500  ไร่

-ชุมชนชุมชนคลองลึกฝั่งซ้ายพัฒนา  ไม่มีพื้นที่ใช้สำหรับการเกษตร

- ชุมชนชุมชน กม. 2 ฝั่งขวา ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติคือ ห้วยพรมโหสถ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นคือคลองระบายน้ำของเทศบาล

-ชุมชนชุมชนสะพานขาวพัฒนา ใช้แหล่งน้ำคือ คลองระบายน้ำของเทศบาล

-ชุมชนหลังโรงเลื่อย  ไม่มีพื้นที่ที่ใช้สำหรับการเกษตร

- ชุมชนชุมชน กม. 5 ฝั่งขวาคลองลึก   ไม่มีพื้นที่ที่ใช้สำหรับการเกษตร

- ชุมชนชุมชน กม. 3 ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติคือ ห้วยพรมโหสถ

- ชุมชน กม. 2 ฝั่งซ้าย ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ  คือ สระน้ำธรรมชาติ 

- ชุมชนบริเวณด่านไม่มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตร

- ชุมชนหน้าโรงไฟฟ้า   ไม่มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตร

- ชุมชนบ้านวัดหลวง  ไม่มีพื้นที่ที่ใช้สำหรับการเกษตร

- ชุมชนราษฎร์อุทิศ  ใช้ลำคลองสาธารณะในการเกษตร       

- ชุมชน กม. 2 ฝั่งซ้าย ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ  คือ สระน้ำธรรมชาติ 

-ชุมชนวังปาตอง มีพื้นที่ในการทำเกษตรประมาณ 5 % ใช้ห้วยพรมโหดในการเกษตร

-ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ไม่มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตร

- ชุมชนบ้านน้อยประจันตคาม ไม่มีพื้นที่สำหรับทำการเกษตร