เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  99  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ตารางแสดงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จำนวน 2 โรงเรียน  ได้แก่โรงเรียน

เทศบาล ชนะชัยศรี และโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ซึ่งมีจำนวนนักเรียนในสังกัดดังนี้

    ตารางที่ 4  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ


สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ เป็นของรัฐบาล จำนวน    4  แห่ง ได้แก่

   โรงพยาบาลอรัญประเทศ          จำนวน  150  เตียง

- โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท  จำนวน    60  เตียง

- สถานีกาชาด                     จำนวน  44  เตียง

- ศูนย์บริการสาธารณสุข         จำนวน      1   แห่ง

- คลินิคเอกชน                     จำนวน    16   แห่ง

บุคคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งและทุกสังกัดในพื้นที่

โรงพยาบาลอรัญประเทศ จำนวนบุคลากรทางการแพทย์  148  คน  แยกเป็น

- แพทย์                      จำนวน   12   คน

-พยาบาล                    จำนวน 116   คน

-ทันตแพทย์                 จำนวน     6   คน

-เภสัชกร                     จำนวน   10   คน

- เทคนิคการแพทย์         จำนวน      4  คน

โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท  จำนวนบุคลากรทางการแพทย์  106 คน แยกเป็น 

- แพทย์ทั่วไป               จำนวน   2   คน

- แพทย์เฉพาะทาง         จำนวน   2   คน

- ทันตแพทย์                จำนวน   1   คน

- เภสัชกร                   จำนวน   1   คน

- พยาบาล                   จำนวน  12  คน

- นายทหารอำนวยการ    จำนวน    8  คน

-ผู้ช่วยพยาบาล            จำนวน  18  คน

- นายสิบพยาบาล           จำนวน  20  คน

- นายสิบอำนวยการ       จำนวน  14  คน

- พนักงาน                   จำนวน  28  คน

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ  จำนวนบุคลากรทางการแพทย์  7  คน แยกเป็น 

-แพทย์                       จำนวน   -   คน

- พยาบาล                    จำนวน   7  คน

- ทันตแพทย์                 จำนวน   -   คน

- เภสัชกร                     จำนวน   -   คน

ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

- โรงพยาบาลอรัญประเทศ 

    ผู้ป่วยนอก  35,588 คน

- โรคเรื้อรัง  724    คน

- โรคทั่วไป  34,864 คน

    ผู้ป่วยใน   831  คน 

- โรคเรื้อรัง  148  คน

- โรคทั่วไป   683  คน

- โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท

   ผู้ป่วยนอก  25,425  คน

- โรคเรื้อรัง  456  คน

- โรคทั่วไป  24,969 คน

   ผู้ป่วยใน  175  คน   

- โรคเรื้อรัง  81  คน

- โรคทั่วไป   94  คน

ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากข้อมูลของสถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศในปี 2558 พบว่ามีการจับกุมผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดได้รับแจ้ง จำนวน 263 ครั้ง ผลการจับกุมได้ 291 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งถือว่าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศมีชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดให้โทษสูงเนื่องจากการขนถ่ายสินค้าที่สามารถนำเข้าได้ง่ายจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังไม่พบผู้ค้ารายใหญ่ เป็นเพียงผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพ จึงส่งผลให้เทศบาลเมืองอรัญญประเทศจึงต้องเฝ้าระวังโดยให้ในแต่ละชุมชนมีหน่วยที่เฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสให้กับเทศบาลหรือที่สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่โดยตรง 

         การสังคมสังเคราะห์

                    เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

- ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

- ประสานการทำบัตรผู้พิการ

- ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 

- ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง     

- ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน