เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เป็นเมืองชายแดนบูรพาน่าอยู่” พันธกิจ 1. สร้างและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. พัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการ ท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นประกอบธุรกิจการค้าการท่องเที่ยว ชายแดน 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย ตลอดจน การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5. พัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ 6. ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคม ให้สามารถเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อ รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 7. สนับสนุนและส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้สภาวะ แวดล้อมที่น่าอยู่แบบยั่งยืน 8. พัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการ