เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานเทศบาล

เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 2 ถนนสันติภาพ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์  037-232-740 โทรสาร  037-232-740
หน้าห้องนายกเทศมนตรี   037-231805
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี  037-231111
หน้าห้องปลัดเทศบาล 037-233403
สำนักปลัด  037-232740
งานทะเบียนราษฎร์  037-233406
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  037-231954
กองช่าง 037-231851
กองการศึกษา  037-231953
งานป้องกัน 037-231161
กองคลัง(การเงิน) 037-231850
การคลัง(งานจัดเก็บรายได้) 037-232188
กองวิชาการและแผนงาน  037-232879
กองสวัสดิการสังคม  037-233314
ห้องประชาสมัพันธ์  037-231124
สถานธนนานุบาล  037-231365
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี  037-231710
โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง  037-231711
E- mail:admin@arancity.go.th
Web Site : www.arancity.go.th