เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานเทศบาล

เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 2 ถนนสันติภาพ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์  0 3723 2740 โทรสาร  0 3723 2740
หน้าห้องนายกเทศมนตรี   หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1805
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1111
หน้าห้องปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 3403
สำนักปลัด 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 2740
งานทะเบียนราษฎร์  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 3406
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1954
กองช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1851
กองการศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1953
งานป้องกัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1161
กองคลัง(การเงิน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1850
การคลัง(งานจัดเก็บรายได้) หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 2188
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 2879
กองสวัสดิการสังคม  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 3314
ห้องประชาสมัพันธ์  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1124
สถานธนนานุบาล  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1365
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1710
โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1711
E- mail:admin@arancity.go.th
Web Site : www.arancity.go.th