เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล -สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต -พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว -ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน -ส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการด้านอาหารได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะทางโภชนาการ -ส่งเสริมและสนับสนุนการรวบตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชน ประชาชนและองค์กรต่างๆ -ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ -ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่มีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน -การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม -ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ -ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปฎิบัติงานคุณภาพและขีดความสามารถในการปฎิบัติงานของบุคลากรและ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงาน -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานและปรับปรุงสถานที่ปฎิบัติราชการเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความทันสมัย นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฎิบัติงาน