เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนารายได้ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล

-สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

-พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและ

การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

-ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

-ส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการด้านอาหารได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะทางโภชนาการ

-ส่งเสริมและสนับสนุนการรวบตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชน ประชาชนและองค์กรต่างๆ

-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

-ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่มีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

-ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

-ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปฎิบัติงานคุณภาพและขีดความสามารถในการปฎิบัติงานของบุคลากรและ

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงาน

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานและปรับปรุงสถานที่ปฎิบัติราชการเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความ

ทันสมัย นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฎิบัติงาน

เป้าประสงค์ในการพัฒนา (Gosls) ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้

เป้าประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างน้อย 2 แหล่ง

3. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

4. เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

เป้าประสงค์ทางด้านสังคม

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับสวัสดิการมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาและเด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ดำเนิน

          กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ

4. เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มมีการออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างเหมาะสม

เป้าประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้คลอบคลุมอย่างทั่วถึง

2. เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ทางด้านการบริหารจัดการ

1. เพื่อพัฒนาระบบการปฎิบัติราชการให้มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการ

    เสริมสร้างธรรมาธิบาลในการปฎิบัติงาน

2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฎิบีติงานรวมถึงปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่

    ทันสมัย

          ตัวชี้วัด

                   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้

                   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ตัวชี้วัด : ร้อยละการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ปีละ 10

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ค่าเป้าหมาย : พ.ศ.2561-2564 หน่วยนับ ร้อยละ 70

กลยุทธ์

          1. สร้างและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. พัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม

ด้านการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นประกอบธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวชายแดน

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัยและ

อุบัติภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5. พัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ

6 ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ

ระบบคมนาคม ให้สามารถเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

7. สนับสนุนและส่งเสริม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อ   

ให้สภาวะแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่แบบยั่งยืน

8. พัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการ

      จุดยืนทางยุทธศาสตร์

                   การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ พ.ศ.2558- 2562ทบทวนฉบับที่ 1 เป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์กร ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

ตลอดจนการบริหารจัดการ ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้าง

ความสุขให้คนในชุมชน ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกันอย่างรอบคอบ และวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวและควรคำนึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มภาคกลางตอนกลางที่มุ่งเน้น การสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น การป้องกันและขยายตัวของพื้นที่ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์  Gateway to the World “ประตูสู่การค้าโลก” โดยมีจุดเน้น 3 ด้านคือ

1.  ศูนย์การค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีนและตลาดโลก

2.  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

3.  แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล

                   กรอบแนวคิดการพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศขององค์กร  โดยการทำให้เมืองอรัญประเทศเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่น่าอยู่ภายใต้การมีเศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

ทางด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนารายได้ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลโดยการสนับสนุนส่งเสริมทักษะฝีมือ

แรงานในการประกอบอาชีพ รวมทั้งฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ทางด้านสังคม มีการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาน

ประกอบการด้านอาหารทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการที่มีความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืน

                   ทางด้านสิ่งแวดล้อม  มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการส่งเสริมและสนับสุนนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตลอดจนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

                   ทางด้านการบริหารจัดการ  มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยการส่งเสริมและพัฒนาระบบการปฎิบัติงาน คุณภาพและขีดความสามารถในการปฎิบัติงาน และการพัฒนารายได้ของเทศบาลให้เพิ่มมากขึ้น

                   จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  และศักยภาพของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาคประชาชน  ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ จึงกำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)  ของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  คือ เป็นเมืองชายแดนบูรพาน่าอยู่

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

          การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้