เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางปราณี   อาจรักษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
     
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

 
   

 นายสุเมธ คันธใส นางสาวพิไลพร กุ่มประสิทธิ์
 นางผุสดี   วิเชียรโชติ
 นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
     
     
     
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
     
  นางสาวผกาวรรณ อุดร
 
  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
 
     
 นายพจน์  จุลนิพัฒน์
  นางสาวปรียาดา  ปัจจัยโคถา
 สัตวแพทย์ อาวุโส   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     
     
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
   -ว่าง-  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
     
   นางระวีวรรณ บุญเจริญ  
  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน