เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

กองการศึกษา

 
 นางสร้อยเพ็ชร  สมบูรณ์พงศ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารการศึกษา
     
  นางสร้อยเพ็ชร  สมบูรณ์พงศ์
 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 
 
   
 นางสาวปุณณัฐฐา  สายแก้ว
 นางปรียา  จันทร์เมืองหงส์
นางสาวกมลทิพย์   พิมพ์โพธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
     
     
     
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
  นางพัชรินทร์  จันทร์แถม
 
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
     
     
     
     
     
     
หน่วยศึกษานิเทศก์
   
 
  นางวรรณพร   พุทธ์เจริญ
 
  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 
     
     
     
     
     
     
โรงเรียนในสังกัด
 
 
นายวีระพงศ์   ศรีจันทร์    นายพรชัย บัวเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง