เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

กองการศึกษา

 
นางชลลดา คงไมตรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
     
  นางสร้อยเพ็ชร  สมบูรณ์พงศ์
 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 

 

 นางปรียา  จันทร์เมืองหงส์


 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     
     
     
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
  นางพัชรินทร์  จันทร์แถม
 
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
     
     
     
     
     
     
หน่วยศึกษานิเทศก์
   
 
  นางวรรณพร   พุทธ์เจริญ
 
  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 
     
   นางสาวกมลทิพย์   พิมพ์โพธิ์  
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
     
     
     
โรงเรียนในสังกัด
 
 
นายวีระพงศ์   ศรีจันทร์    นายพรชัย บัวเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง