เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

กองช่าง

นายกนกพร  ไขดอน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
     
  นายกนกพร  ไขดอน
 
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

 

   

นายชูชาติ  มิตรผักแว่น  

 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 
 

นายอภัย มิตรประพันธ์  

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  
   
  นายฐาปณพงษ์ สวงรัมย์  
  นายช่างผังเมืองปฏิบัติการ  
ฝ่ายการโยธา
 
 
  นายประเทศ   บุญเจริญ
 
   หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
   
 นายดิษยฉัตร   สื่อสกุล
  นายประสงค์   ครุธบึงพร้าว
นายช่างโยธาชำนาญงาน   นักวิชาการสวนสาธารณะชำนาญการ
     
     
     
งานธุรการ
     
   จ่าเอก สราวุฒิ  สุพร 
 
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน