เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

กองช่าง

นายกนกพร  ไขดอน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
   
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

 

   

นายชูชาติ  มิตรผักแว่น  

 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 
 

นายอภัย มิตรประพันธ์  

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  
   
  นายฐาปณพงษ์ สวงรัมย์  
  นายช่างผังเมืองปฏิบัติการ  
ฝ่ายการโยธา
 
 
  นายประเทศ   บุญเจริญ
 
   หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
   
 นายดิษยฉัตร   สื่อสกุล
  นายประสงค์   ครุธบึงพร้าว
นายช่างโยธาชำนาญงาน   นักวิชาการสวนสาธารณะชำนาญการ
     
     
     
งานธุรการ
     
   จ่าเอก สราวุฒิ  สุพร 
 
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน