เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

กองวิชาการและแผนงาน


จ่าเอกจิตรกร ศรีโนนซี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   
 
   นางวนิดา  โอภาสไพบูลย์
 
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)     

 
   
 
   นางปานทิพย์   ประชุมชัย
 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     
     
     
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 
 
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 
     
     
     
     
     
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 
   นางวลัยมาศ  ทัพประไพ  
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
     
     
     
     
     
     
งานนิติการ
 

  นางศิริพร  สาตรพันธุ์
นางสาววิชาพร  อินทรวงศ์
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
  นิติกรชำนาญการ