เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สำนักปลัดเทศบาล


นางสุดเฉลียว สง่าประโคน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ
   
 
   นายอุดมโชค  ดาราศร
 
   (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 
   

  สิบเอกเจษจรัส  นามอาษา 
 
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
     
     
     
ฝ่ายปกครอง
 
 
   นายวินัย  เครืออนันต์  
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 
 
 
    นายรตนขจร  สมศักดิ์  
   เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน  
     
     
     
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
     
  พันจ่าเอกสมโภช  ชุมกระโทก
 
   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
     
 นายธเนศ สังศิริ จ่าเอกปรัชย์ วิสียา
สิบเอกกิตติศักดิ์ ก้องกังวาฬ
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ  เจ้าพนักงานเทศกิจปฎิบัติงาน
     
   นายจิรวัฒน์ ไชยวชิระกัมพล  
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  
ฝ่ายธุรการ
     
  จ่าเอกณรัตน์   รอดอ๊าต
 
   หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 


 

นางสาวณัฐวดี  สุขช่วย

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ