เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ


 นายสมชาย ตระการกีรติ
 ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
     
  นายอรัญ สถาปนากรณ์ จ่าเอกจิตรกร ศรีโนนซี นายภิรมย์ วงษ์ศรีแก้ว
 รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
   
 นายวินัย  เครืออนันต์ นางสุภา ต่างพันธ์
นายกนกพร ไขคอน
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
จ่าเอกจิตรกร ศรีโนนซี นางสร้อยเพ็ชร  สมบูรณ์พงศ์
นายวิทูรย์ แสนเวียงจันทร์
 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
   นางปราณี อาจรักษา  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม