เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ


 นายสมชาย ตระการกีรติ
 ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
     
  นายอรัญ สถาปนากรณ์ จ่าเอกจิตรกร ศรีโนนซี นายภิรมย์ วงษ์ศรีแก้ว
 รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
   
นางสุดเฉลียว สง่าประโคน นางสุภา ต่างพันธ์
นายกนกพร ไขคอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นางสาวปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา นางธนาพร แก้วเมืองกลาง นายวิทูรย์ แสนเวียงจันทร์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
   นางปราณี อาจรักษา  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม