เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอรัญ สถาปนากรณ์
  รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
โทร.037-233403
     
  นายอรัญ สถาปนากรณ์ จ่าเอกจิตรกร ศรีโนนซี นายภิรมย์ วงษ์ศรีแก้ว
 รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
โทร.037231483
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
โทร.037-232740

รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
โทร.037-232740

   
นางสุดเฉลียว สง่าประโคน นางสุภา ต่างพันธ์
นายกนกพร ไขดอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.037-232740

 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.037-231850
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.037-231851
 
 
นางสาวปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา นางธนาพร แก้วเมืองกลาง นายวิทูรย์ แสนเวียงจันทร์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
โทร.037-232879
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 โทร.037-231953

 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.037-233314
     
   นางปราณี อาจรักษา  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.037-231954