จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 
นายกนกพร  ไขดอน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
     
  นายกนกพร  ไขดอน
 
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

 
 
 
  นายชูชาติ  มิตรผักแว่น
 
   นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
     
     
     
ฝ่ายการโยธา
 
 
  นายประเทศ   บุญเจริญ
 
   หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
   
 นายดิษยฉัตร   สื่อสกุล
  นายประสงค์   ครุธบึงพร้าว
นายช่างโยธาชำนาญงาน    นักวิชาการสวนสาธารณปฏิบัติการ
     
     
     
งานธุรการ
     
   จ่าเอก สราวุฒิ  สุพร 
 
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน