จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่  รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

                     1.1       ฝ่ายอำนวยการ    มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่  และงานสวัสดิการสังคม  ดังนี้

1.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)      งานสารบรรณของเทศบาล
(2)      งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(3)      งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
(4)      งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(5)     งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)      งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(2)      งานบรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
(3)      งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
(4)      งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
(5)      งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(6)      งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(7)      งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง และอัตรากำลัง
(8)      งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษา  และดูงาน  การลา ศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
(9)      งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบพิเศษ
(10)  งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
(11)  งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
(12)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
(13)  งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(14)  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อมูลกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
                                           
(15)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)     งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  

(2)     งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(3)     งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก

(4)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต

(5)  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี แผนประจำปี และแผนชุมชน

(6)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง          

(7)  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
(8)    
งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และดำเนินการ

(9)     งานรวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์งบประมาณเสนอผู้บังคับบัญชา

(10)  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(11)  งานโอนเงินงบประมาณ

(12)  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

(13)  งานศึกษาหาฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล

(14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.  งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                              (1)      งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อมูลกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
                              (2)  งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
                              (3)  งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
                              (4)  งานสอบสวนตรวจพิจารณาและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ

                              (5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)      งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

(2)      งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

(3)      งานจัดระเบียบชุมชน

(4)      งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน

(5)      งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

(6)      งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ

(7)      งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

(8)      งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

(9)      งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการ แก่ชุมชน

(10)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6.  งานกิจการสภา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     (1)  งานจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล และการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภาเทศบาล

     (2)  งานจัดเตรียมห้องประชุมสภาเทศบาล

     (3)  งานต้อนรับและเลี้ยงรับรองการประชุมสภา

     (4)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                        7.  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                 (1)  งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น

                                 (2)  งานส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล

                                 (3)  งานจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งของเทศบาล  และหน่วยงานอื่น  การต้อนรับอำนวยความสะดวก  จัดบริการนำเที่ยว 
ดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว  ให้คำแนะนำ

                                 (4)  งานประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด  และเทศบาล

                                 (5)  งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว

                                 (6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

8.  งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

(2)  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล

(3)  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

(4)  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

(5)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

           (6)  งานสารนิเทศ

           (7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                              1.3 ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบ  ดังนี้

1.  งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)     งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
(2)     งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
(3)     งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)     งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2)     งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3)  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการ
ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
(4)     งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกัน บรรเทา และระงับสาธารณภัยต่างๆ
(5)     งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6)     งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(7)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(8)  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
(9)     งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)     งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2)            งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3)     งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะ วางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
(4)     งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
(5)     งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
(6)     งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย