เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ตามทะเบียนบ้าน)


 ประชาสัมพันธ์ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ตามทะเบียนบ้าน)

คุณสมบัติ

ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)

และต้องไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานการลงทะเบียน

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2.ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

รับลงทะเบียนฯ ตั้งแต่ตุลาคม 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564 (เดือนธันวาคม 2564 ไม่มีการรับลงทะเบียน) และเดือนมกราคม 2565 - เดือนกันยายน 2565

ยื่นลงทะเบียนได้ ณ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ในวันและเวลาราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 037-233314

2021-10-12
2021-10-07
2021-10-07
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04