เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย


วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

(นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ)

……………………………………………………

พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านตามโครงการ

ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย

…………………………………………………..

ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิต

อยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ

โดยมี

นางสาว ผกาพันธ์ บุปผา

นาง อนงค์ จันทร์กระแจะ

นาง เพ็ญศรี อุ่นจิตต์

นาย อาจหาญ แพรวพราย

นาย วินัย ราชพิทักษ์

นาย บุญมี มั่งจิตร์

นาง สมร ปาประกอบ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27