เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสระแก้ว และเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านการบริโภคให้คนพิการและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบ 

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27