เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาย ชูชาติ ชอบชื่นชม รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ และ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ


วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาย ชูชาติ ชอบชื่นชม รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ และ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เพื่อติดตามงานด้านต่างๆจากทุกกองฝ่ายในภาพรวมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศในทุกๆด้าน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2018-11-29
2018-11-18
2018-11-18
2018-10-30
2018-10-23
2018-10-13
2018-08-28
2018-08-09
2018-07-28
2018-07-28