เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประชุมประจำสัปดาห์


วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาย ชูชาติ ชอบชื่นชม รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ และ พนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เพื่อติดตามงานด้านต่างๆจากทุกกองฝ่ายในภาพรวมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศในทุกๆด้าน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2018-06-04
2018-05-03
2018-05-01
2018-04-03
2017-12-14
2017-12-12
2017-11-21
2017-11-21
2017-11-17
2017-11-17