เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองอรัญญประเทศร่วมประกาศเจตนารมณ์


ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการประจำเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27