เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด


เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

⭐ประชาชนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2545)

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง (ก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2562)

4. และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
พร้อมนำหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่
- บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
- บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและ มีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ

⭐โดยตรวจสอบรายชื่อ และหน่วยเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หากพบความผิดปกติ สามารถดำเนินการยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันสุดท้าย

ทั้งนี้ หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ต้องแจ้งเหตุก่อนการเลือกตั้งภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563) และ หลังการเลือกตั้งภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563)

⭐หากพบเห็นการกระทำความผิดในการเรียก รับ หรือยอมรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง ให้แจ้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ในพื้นที่ทันที ตามประมวลกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา) ในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตั้งเขตพื้นที่รับผิดชอบ และขอเน้นย้ำข้าราชการ และบุคลากรฝ่ายปกครองในการวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งดังกล่าวด้วย

2021-03-02
2021-02-23
2021-02-23
2021-02-22
2021-02-19
2021-02-16
2021-02-15
2021-02-15
2021-02-08
2021-02-05