เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแจ้งแนวทางปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ให้กับข้าราชการประจำและพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ


วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นาย สมชาย ตระการกีรติ ปลัดเทศบาลฯปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ เป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการประจำเทศบาลฯประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแจ้งแนวทางปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ให้กับข้าราชการประจำและพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2020-09-18
2020-09-16
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-08
2020-09-03
2020-09-01
2020-08-28