เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านค่านิยมขององค์กรเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ


           ด้วย นาย สมชาย ตระการกีรติ ปลัดเทศบาลฯปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ เป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการประจำเทศบาลฯประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแจ้งแนวทางปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ให้กับข้าราชการประจำและพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-13
2021-09-13