เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


งานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ)และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอรัญญประเทศปฏิบัติหน้าที่ตรวจร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภออรัญประเทศหน่วยงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจค้นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย


2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27