เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ ขยายเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย . จากภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็น 120


2020-03-30
2020-03-30
2020-03-28
2020-03-27
2020-03-27
2020-03-25
2020-03-24
2020-03-24
2020-03-18
2020-03-16